Weg met de ouwelullendagen

March 3, 2011

Zullen ouderen gezond de eindstreep halen als ze extra vrije dagen krijgen? Het is zeer de vraag, zeggen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid. Misschien kunnen we dat geld beter inzetten voor een beter loopbaanbeleid en een scholingspotje. Is dat een goed idee?

Nee, de officiële woordvoerder van de Stichting van de Arbeid wil er niets over zeggen. Het zou de onderhandelingen kunnen verstoren. Maar volgens het Financieele Dagblad waren andere insiders minder zwijgzaam. En daarom konden we op 14 februari lezen dat werkgevers en werknemers in de Stichting een kritische blik willen werpen op de zogenoemde ‘ouwelullendagen’.

Voor degenen die er nog niet van profiteren: veel cao’s geven senioren extra vrije dagen. Bijvoorbeeld een extra dag voor 40-plussers, en nog een paar daarbovenop voor iedereen boven de zestig. Zo vergroot je de kans dat deze mensen gezond de eindstreep halen. Althans, dat is het idee.
Maar deze dagen liggen onder vuur. Want zien we hier geen vorm van leeftijdsdiscriminatie? Bovendien: maakt de regeling de ouderen niet onnodig duur? En zorgt ze inderdaad voor fittere senioren?
Vooral aan dat laatste lijkt de STAR te twijfelen. ‘Waar deze seniorendagen niet aantoonbaar bijdragen tot een verhoging van de arbeidsdeelname van ouderen, moeten zij worden omgebouwd’, bericht het Financieele Dagblad. Het geld kunnen we – volgens de Stichting – inzetten voor effectievere maatregelen. Bijvoorbeeld verbetering van het loopbaanbeleid en de arbeidsomstandigheden. En scholing voor de eigen of een andere branche.’
Transportbranche
Een goed plan, vindt adviseur Niels Mooij van Gezond Transport, kenniscentrum voor de sector transport en logistiek. ‘De gedachte achter die dagen is dat je ouderen zoveel mogelijk moet ontzien. Maar daar zijn niet alle senioren bij gebaat. Sommigen help je meer door het werk anders in te richten, anderen door ze meer uitdaging te geven. Je kunt dus beter investeren in maatwerk.’
Bovendien creëren de seniorendagen volgens Mooij een vals gevoel van veiligheid. Werkgevers denken dat ze er hiermee zijn. Maar als je er echt voor wilt zorgen dat ouderen gezond de eindstreep halen, moet je aandacht besteden aan drie verschillende thema’s:

  • preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie,
  • opleiding, ontwikkeling en mobiliteit,
  • arbeidsvoorwaarden (op maat voor werknemers van elke leeftijd).

Let wel: volgens Mooij is dit geen kwestie van of/of, maar van en/en. ‘Ik heb bedrijven gezien die veel investeerden in de RI&E, de pago en allerlei technische hulpmiddelen. Maar het opleidingsbeleid ging er een beetje bij. Andere werkgevers legden juist de nadruk op trainingsbeleid, maar daar kregen medewerkers weer geen kans om minder te gaan werken. In beide gevallen lopen die mensen uiteindelijk toch tegen grenzen op. Daarom moet je een goed contact hebben met de medewerker, en weten wat er leeft op alle drie de dimensies. Met andere woorden: je bent als werkgever aan het schaken op drie borden tegelijk.’

Spaarpotje
En de werknemer schaakt mee. ‘Die moet zich pro-actief opstellen’, zegt Mooi. ‘Als jij al 10 jaar hetzelfde werk doet, kun je niet lijdzaam afwachten tot je last van je rug krijgt. Dan moet je zelf actie ondernemen. Ik hoorde dat de Stichting van de Arbeid pleit voor een individueel spaarpotje. Dat lijkt me een goed idee. Daarmee kunnen werknemers zelf bepalen welke opleidingen ze gaan volgen – en dus nemen ze zelf verantwoordelijkheid. Het is wel belangrijk dat ze daarover in gesprek gaan met hun werkgever.’

0

Chemicaliën gevaarlijk door warmte’

February 22, 2011


AMSTERDAM – Klimaatverandering vormt een groot obstakel voor een verdrag uit 2004 dat erop gericht is de blootstelling aan 21 zeer gevaarlijke chemicaliën terug te dringen.

Dat staat in een rapport dat in opdracht van de Verenigde Naties is samengesteld en maandag in handen kwam van Associated Press.

Het risico van blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën neemt toe als de stoffen als gevolg van overstromingen of ander extreem weer, veroorzaakt door het opwarmen van de aarde, wegspoelen van opslagplaatsen en afvalbelten.

Ook kunnen de stoffen door hogere temperaturen in gasvorm in de lucht terechtkomen.

Verdrag

Het rapport vormde maandag onderdeel van discussie op een milieubijeenkomst van de VN in Nairobi, in Kenia. Later wordt het op de website van de Stockholm Conventie over Hardnekkig Organisch Vuil (POPs) geplaatst.

Dit verdrag werd in 2004 overeengekomen en is bedoeld om het milieu en de volksgezondheid te beschermen tegen zeer gevaarlijke chemicaliën die zich ophopen in het milieu, lange afstanden afleggen door lucht of water en zich in de voedselketen vestigen.

Risico

Deze chemicaliën vormen een risico voor mens en milieu, omdat ze aanwezig blijven in het menselijk lichaam en daar schade toebrengen aan het voortplantingssysteem en kunnen leiden tot mentale gezondheidsproblemen, kanker of groei kunnen belemmeren.

Aanvankelijk richtte het verdrag zich op twaalf chemicaliën, zoals de pesticide DDT en chlordaan. In 2009 werden nog eens negen chemicaliën toegevoegd.

Pesticiden

Een warmer klimaat kan leiden tot meer gebruik van pesticiden als DDT, om malaria te bestrijden, maar ook tot meer chemicaliën in de lucht. Het uiteindelijke doel is om het gebruik van dit soort chemicaliën uit te bannen.

Aan POPs nemen 172 landen deel, waaronder China en India, het grootste deel van Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Sommige landen, zoals Israël, Italië, Rusland, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten moeten het verdrag nog ratificeren.

0

Jaarlijks duizenden doden door werk

August 9, 2010

Elk jaar overlijden in Nederland naar schatting zeker drieduizend mensen als gevolg van hun werk. Kanker door werken met chemische stoffen is de belangrijkste doodsoorzaak.

Hierdoor overlijden 1350 mensen. Hart- en vaatziekten – te wijten aan veel te hoge werkdruk – scoort met 825 sterfgevallen ook hoog. Dat geldt ook voor longaandoeningen, waardoor jaarlijks 570 doden vallen.

Dit blijkt uit verkennend onderzoek dat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten op verzoek van de FNV heeft verricht.

De vakcentrale brengt het woensdag naar buiten op Workers Memorial Day, de dag dat de vakbeweging wereldwijd werknemers herdenkt die door hun werk zijn gestorven.

Schokkend

De FNV noemt het ‘’schokkend” dat jaarlijks ook ongeveer tweehonderd miskramen voorkomen doordat de ouders hebben gewerkt met gevaarlijke chemische stoffen. De arbodienst Arbo Unie doet naar aanleiding van het onderzoek een oproep aan werkgevers.

Zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens die werken onder risicovolle omstandigheden, zouden zich voor een preventief consult moeten kunnen melden bij de bedrijfsarts.

Relatie

Het is in de meeste gevallen lastig om de relatie tussen werk en overlijden één op één te benoemen, aldus de onderzoekers.

Dat is alleen mogelijk wanneer iemand overlijdt door een arbeidsongeval of bij bepaalde beroepslongaandoeningen, beroepsinfectieziekten en mesothelioom door het werken met asbest

Anoniem

Bij de meeste sterfgevallen door een beroepsziekte is die relatie minder eenduidig; deze gevallen blijven anoniem. Het gaat bij de extra sterfgevallen om schattingen met een ruime onzekerheidsmarge, stelt het centrum.

”Maar het is wel duidelijk dat we met een serieus probleem van doen hebben.” Het centrum stelt dat sterfte door werk een teken is van falend arbeidsomstandighedenbeleid. ”De meeste van deze sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden.”

De FNV pleit voor een betere registratie van sterfgevallen door het werk.

Bron: ANP

Comments Off on Jaarlijks duizenden doden door werk

Nieuw lichtsysteem verbetert concentratie schoolkinderen

August 9, 2010

Nieuw lichtsysteem verbetert concentratie schoolkinderen

woensdag 31 maart 2010

Universiteit Twente en Philips onderzoeken samen de effectiviteit van een lichtsysteem dat Philips speciaal voor scholen heeft ontwikkeld. De leerkracht kan zowel de lichtsterkte als de kleurtemperatuur van het systeem aanpassen aan de activiteit in de klas. Wat blijkt: kinderen uit klassen waar het systeem is toegepast, scoren meteen gemiddeld 8,7 procent hoger op een concentratietoets, maar belangrijker nog, de concentratie neemt nog verder toe. Een maand later scoren de leerlingen zelfs gemiddeld 13,6 procent hoger.

Philips onderzoekt in samenwerking met de vakgroep Educational Organisation and Management van de Universiteit Twente hoe verlichting op school kan bijdragen aan het leerproces van kinderen in het basisonderwijs. Het onderzoek vindt plaats bij de Veldvest-basisschool in het Brabantse Wintelre en maakt gebruik van een nieuw lichtsysteem van Philips, genaamd SchoolVision. Uit de eerste onderzoeksresultaten, die zich richten op het concentratievermogen bleek dat licht direct en blijvend invloed heeft op de concentratie van kinderen. Kinderen uit klassen waar het systeem is toegepast scoren meteen gemiddeld 8,7 procent hoger op een concentratietoets. Bovendien neemt de invloed toe in de eerste maand na installatie van het lichtsysteem. Na een maand scoren de leerlingen zelfs gemiddeld 13,6 procent hoger. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat kinderen die minder goed begrijpend kunnen lezen met het nieuwe lichtsysteem direct gemiddeld 10,3 procent hoger scoren op een concentratietoets dan zonder het nieuwe lichtsysteem.

Comments Off on Nieuw lichtsysteem verbetert concentratie schoolkinderen